1 Aralık 2014 Pazartesi

Müşteri Yolculuğunda Değer Yaratmak

For English Please Click

Marka planlaması, çoklu medya dünyamızda başarının temeli olduğu bir çağdayız. Bu yüzden markalar nihai tüketiciye bütünleşmiş bir temas noktaları yolculuğu vadederek rekabet üstünlüğü sağlamaya çalışıyor;.

Peki, temas noktası (touch point) nedir, ne değildir?

Temas noktası, belirli bir zaman ve mekânda kişi ile şirket arasında gerçekleşen etkileşimdir. Başka bir deyişle, temas noktası zamandaki bir “an”dır. Temas noktasının içindeki “temas/dokunma” sözcüğü bu terimin insanca yönünü temsil eder. 

Temas noktası bir araç değildir. Aslında araç olan tüketicinin davranışıdır. Temas noktası etkileşimin olduğu andır. 

Temas noktası, kanal değildir. Kanal, tüketici veya kullanıcıyla etkileşime geçilmesini sağlayan bir araçtır. Örneğin hepimizin çok sevdiği ve paylaştığı Tesco’nun metroda kurduğu online market alışverişi yeni bir fiziksel kanal örneğidir. Ancak market alışverişinin metroda beklerken gerçekleştirilebilmesi ise bir temas noktası örneğidir.

Bununla birlikte kanal dinamikleri, temas noktası stratejilerini etkiler. Örneğin bir gazete hedef kitlesinin yaş ortalaması, Facebook kanalında 25, web sitesinde 36, basılı gazetede 45 olabilir ama gazete aynı gazetedir. Her bir segment için uygulanan temas noktası stratejisi farklı olmalıdır. Facebook, Twitter en gözde sosyal mecralar olsa da, bazen segment yapısı gereği tamamen başka etkileşimlere gidilmelidir. 

Temas noktası bir platform değildir.

Temas noktası, bir DENEYİMDİR.
Bu deneyim ne kadar soyut da olsa, araştırmalarla ve doğru stratejiyle somutlaştırılması mümkündür.

Bu somutlaştırma, temas noktasındaki seçim mimarisinin haritalandırması ile gerçekleştirilir.

Temas noktası haritaları, her segment için farklı bir haritalama yaparak günün hangi saatinde nerede etkileşimin daha yoğun olacağına ilişkin öngörülerde bulunur.

Bu öngörüler içerik, iletişim ve medya stratejilerini direkt olarak etkiler.

Kampanyadan topluluk yaratmaya giden yol, temas noktalarını dört ana kategoriye ayrıştırmaktan geçiyor:

Hızlı etkileşime geçilebilecek temas noktaları, 

Uzun vadede etkileşime geçilebilecek çoklu temas noktaları,

Bireysel etkileşimin yüksek olduğu, tüketicilerinin ellerinin her an marka platformunun üzerinde olabileceği temas noktaları,

Kitlesel etkileşime geçilen temas noktaları.

Tabii ki her markanın hitap etmek istediği segmente özgü kitlesel/bireysel veya hızlı/uzun vadeli temas noktası farklı olacaktır. Bu dört ana kategori göz önünde bulundurularak yapılacak araştırma, tüketicinin ikna olduğu noktaya değil, tüketiciye değer yaratıldığı noktaya odaklanmalıdır.

İkna eden nokta geçicidir ancak değer yaratan nokta sadakati güçlendirir.

Tüketici, karar alma sürecinde genellikle şu sırayı takip eder: Analiz etme, değerlendirme, satın alma, tekrar değerlendirme, zevk alma, markanın savunucusu olma ve bağ kurma. Tüketicinin karar alma aşamasında temas noktalarından hangisinde bir sonraki aşamaya geçtiği bu haritalandırma yöntemi ile keşfedilmelidir. Fakat bunu yaparken aynı pazarlama mantığının her temas noktasına aynı şekilde uygulanamayacağını unutmamak gerekir. Etkileşim fikri, kreatif, dijital, sosyal tasarım ve iş ve servis tasarımı açısından ele alınarak bütünleşik bir müşteri yolculuğu amaçlanmalıdır. Çünkü en nihayetinde tüketicinin elinde kalan, dijital veya konvansiyonel arasındaki nüans değil, genel anlamda sorunlu veya sorunsuz bir deneyim yaşamış olmaktır.

Peki, hangi temas noktası markanın başarısı ile direkt ilgilidir? Tam burada 360° temas noktası stratejisi devreye girer. Offline-online (ör. alışveriş fişlerinin üzerinde yer alan web sitesi adresi), Online-online (ör. sosyal ağ postları), Online-offline (ör. lokasyon bazlı servisler), Offline-offline (ör.  WOM), Push ve pull (tüketiciyi harekete geçirecek veya tüketiciye markayı empoze edecek temas noktası çözümleri), Sahip olunan temas noktaları (ör. sadakat programları, ambalaj, mail imzası), Satın alınan temas noktaları (ör. Arama Motoru Pazarlaması), Kazanılan temas noktaları (ör. viral kampanyalar, blog) stratejileri bunlardan bazıları. 

Temas noktası planlaması, kampanyanın alt kümesi olmaktan ziyade kampanyayı tasarlamak kadar önemli ve başlı başına ele alınması gereken bir süreç.

TEMAS NOKTASI DEĞERİ VAZGEÇİLMEZLERİ: 

1. Plasebo Etkisi: Deneyim, bir önceki deneyime göre şekillenir. Davranış Bilimcisi Dan Ariely’nin  bahsettiği gibi, eğer pahalı bir yemek yediğimize inanıyorsak, deneyimimiz daha olumlu olur. Kör tadım testleri de bunu destekler. Temas noktası, onu nasıl çerçevelediğiniz ile ilişkilidir. Temas noktası haritasına göre tasarlanmış bir araştırma kurgusu ve iletişim stratejisi, “X bakım mağazası” için eğlenceli bir deneyim önerirken, satış temsilcilerinin yorgun ve bıkkın olması ikna sürecini sekteye uğratacaktır. Bu reklamın veya kampanyanın başarısızlığı değil, temas noktası etkileşiminin yönetim başarısızlığıdır.  

2. Hizmet Tasarımı: Artık deneyim tasarımı (experience design) ajansları var. Ayrı segmentler için tutarlı temas noktası deneyimi yaratacak yaratıcı çözümlere gidilmeli.  

3. Diyalog Kurmak: Diyalog kurmak vazgeçilmez amaç olmalı. Diyaloğun olmadığı etkileşim, markayı müşteri etkileşimi 1.0’a geri döndürür. Online perakende öncülerinden Zappos, bir sorun yaşadığında özellikle tüketicileri telefon ile aramaya yöneltecek bir temas noktası stratejisi uyguluyor ve bunu duygusal bağ kurma aracı olarak kullanıyor.  

4. Değer Önerisi: Her temas noktasının bir değer teklifi olmalıdır. Hizmetin veya mağazanın bu duygusallığı sahada desteklememesi marka algısını zedeler. 

5. Deneyim Duygusunu Belirleme: Müşteri deneyimi yolculuğunun “Farkındalık, etkilenme, uyum, satın alma, satın alma sonrası deneyimi, hizmet, etkileşim ve sevilen marka olma” adımlarında ayrı ayrı tüketici duyguları keşfedilmelidir. Örneğin, bir tekstil perakendecisine karşı farkındalık adımında sürpriz beklentisi ve oburluk duyguları besleyen ancak etkilenme adımında iyimser fakat güvensiz hisseden birisi için, farkındalık aşamasında sürprizler barındıran, makul ve kolay bir deneyim oluşturulmalı; etkilenme sürecinde ise eğlenceli, gerçekçi ve bol seçim olanağı sağlayan bir etkileşim sunulmalıdır.

Every Step Of The Customer Journey

We are in an age when brand planning is the basis of success in the multi-media world. Therefore, brands obtain their competitive advantage by promising the end consumer an integrated journey across touch points and they differentiate themselves in the eyes of the customer who was on the verge of leaving them.

So what is a touch point? And what isn’t it?

A touch point is the interaction that takes place between the person and the company at a certain time and venue and that meets the human need specific to that person with the value offer of the company. In other words, the touch point is a “moment” in time. The word “touch/contact” within touch point clearly reveals the human aspect of this term.

The touch point is not a tool. Consumer behavior is the tool. The touch point is the moment of interaction.

The touch point is not the channel. The channel is a tool which enables interaction with the consumer or the user. For example, the online supermarket shopping  set up by Tesco at a subway, is a new example of a physical channel. However, the fact that shopping can be done while waiting at the subway, is a touch point example.

Having said that, the dynamics of the channel impact influence touch point strategies. For example, let’s say the average age of a newspaper’s target audience is 25 for Facebook, 36 for the web site, and 45 for the printed newspaper. The newspaper is the same. However, the touch point strategy applied for each one of the segments, must be different. Even though Facebook, Twitter, and Snapchat are the most popular social media, sometimes it is required to pursue completely different types of interaction.

The touch point is not a platform. The touch point provides emotional benefit support for the platform.

The touch point is an EXPERIENCE.

However abstract this experience may be, it is possible to concretize it through research and with the right strategy.

This concretization is realized with the touch point mapping that comes into play. By mapping separately for each of the segments, touch point maps make predictions on what time of the day and where the interaction will be more intense. These predictions have a direct impact on the content, communication, and media strategies. The path from the campaign to community creation goes through dividing touch points into four major categories:

Touch points where interaction can be fast,

Multiple touch points where interaction can be achieved in the long term,

Touch points where individual interaction is high and where the consumers can have their hands on the brand platform at any time,

Touch points where mass interaction takes place.

Of course the mass/individual or fast/long-term touch point specific to the segment each brand would like to address, will be different from one another. Research, which will be conducted with the consideration of these four categories, must focus on the point where value is created for the consumer and not on the point where the consumer is convinced. The point that convinces is transient whereas that which creates value reinforces loyalty. In the mean time, communication must be continuous to convince. This means constantly shining more and being more audience-focused in order to attract.

The consumer generally proceeds in the following order in the process of decision making: Analysis, evaluation, purchase, re-evaluation, enjoyment, advocacy, and bonding. The touch point at which the consumer steps into the next phase, must be discovered via this mapping system. However, while doing this, one must not forget that the same marketing logic cannot be applied in the same manner for every touch point. The interaction idea must be tackled in terms of creative, digital, and social design as well as business and service design and a holistic customer journey must be the goal. Because ultimately, the consumer is left with whether the lived experience was a flawed or flawless one and not with the nuance between the digital and the conventional.  

So which touch point is relevant to the brand’s success? This is where the 360°touch point strategy comes into play. Offline-online (e.g. the web site address printed on shopping vouchers), Online-online (e.g. social network posts), Online-offline (e.g. location-based services), Offline-offline (e.g. WOM), Push and pull (touch point solutions which will activate the consumer or impose the brand on the consumer), Owned touch points (e.g. loyalty programs, packaging, mail signature), Purchased touch points (e.g. Search Engine Marketing), Earned touch points (e.g. viral campaigns, blog) strategies are only a few of these.

Touch point planning is as crucial as designing the campaign itself rather than being its subset and it is a process that must tackled all by itself.

THE MUST-HAVES OF TOUCH POINTS: 

1. Placebo Effect: Experience is shaped by previous experience. As the Behavioral Scientist Dan Ariely   has mentioned, if we believe we are having an expensive meal, our experience is more positive. Blind tasting tests support this fact. A touch point is about how you frame it. Let’s say a research plot or communication strategy designed according to the touch point map recommends an entertaining experience for “X beauty shop”. In this case, tired and weary sales representatives would disrupt the persuasion process. This is not the failure of the advertisement or the campaign but that of the touch point interaction management.

2. Service Design: Now there are experience design agencies. One must follow creative solutions that will create a consistent touch point experience for different segments.

3. Building Dialogue: Building dialogue must be the indispensable goal. An interaction where there is no dialogue, takes the brand back to customer interaction 1.0. Zappos, one of the leaders in online retail, has a touch point strategy that particularly directs customers to call by phone when they encounter a problem and uses this as a tool to bond emotionally.

4. Value Offer: Every touch point must have a value offer. Expectations may be heightened emotionally with a TV spot. If the service or the store does not support this emotionality in the field, the brand perception is damaged.

5. Identifying the Sentiment of the Experience: Different customer sentiments must be discovered in each step of the customer experience journey: Awareness, influence, compatibility, purchase, post-purchase experience, service, interaction and becoming a love brand. For example, for someone who expects surprises and has sentiments of voracity at the awareness step and who is optimistic but feels insecure at the influence step towards a textile retailer, one must create a sensible and simple experience with surprises at the awareness phase and offer an entertaining and realistic interaction that provides plenty of options for the influence process.