6 Haziran 2015 Cumartesi

Girişimcilik Nereye Doğru Evriliyor?

For English Please Click

Türkiye girişimcilik indeksleri incelendiğinde 2008 yılında ortalama %6 olan erken dönem girişimcilik indeksinin günümüzde %12’den fazla olduğu görülüyor  Yani her 100 kişiden 12’si ya son 12 aydır girişimcilik faaliyeti yapmayı planlıyor ya da yeni bir girişimcilik faaliyetine başlamış. GEM Türkiye sonuçlarındaki kategori ortalamaları diğer ülkelerle kıyaslandığında, girişimcilik niyetindeki ve algısındaki olumlu bakış açısının Türkiye’nin güçlü bir noktası olduğu ancak girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu göze çarpıyor.

Türkiye’ye ilişkin bazı diğer girişimcilik gerçekleri aşağıdaki gibi:

Tüm ülkelerde hizmet sektöründeki kapanma oranları imalat sektörüne göre daha yüksek. Ayrıca kapanma oranları küresel kriz döneminde artmakta ve bir ila dört çalışanı olan çok küçük firmalar en yüksek kapanma oranına sahip.

Türkiye’de kadınların payı işveren girişimciler içinde %1, kendi hesabına çalışanlarda ise %13.

Girişim sermayesi yatırımcıları arasında Çin, Brezilya ve Türkiye öne çıkıyor.

Ekonomik büyüme hızında dünya çapında görülen yavaşlama, yeni girişimlerin önündeki fırsatları azaltmaya devam etse de, Türkiye orta ölçekli bir pazar. Gelişmekte olan bir ekonomisi var. Nüfusu büyük ve genç. Tüketici talebi de hareketli... Bu yüzden girişimciliği teşvik eden önemli faktörler var. Rusya’nın ticari ilişkileri, Asya’nın batıdaki yükselişi Türkiye’nin öneminin artacağının göstergeleri…

Peki, dünya hangi kategorilere yöneliyor, hangi sektörler girişimcilikte önem kazanıyor?

En fazla yatırım alacak kategorilerin sanal gerçeklik, işletme yazılım tasarımları, büyük veriyi yorumlayacak donanımlar, dijital sağlık, online pazaryerleri, sanal paralar, fonlamalar, sigorta sektörü olacağı öngörülüyor.

Teknolojik gelişmelerle, vazgeçilmez alan ’GÜVENLİK’ olacak. Mobil ve bulut büyük verilerle uğraşan işletmelerin vazgeçilmezi... Ancak verinin güvenilirliği konusunda hala endişeler var. Bu konuda sektör hala aç. Yeni nesil kullanıcı dostu güvenlik çözümlerine ihtiyaç artacak.

3D Printing, Türkiye’de hala daha yolun başında olsa da birçok sektörü otomatikleştirecek. Küçük işletmeler finansal olarak artık 3 Boyut dünyasına gücünü yettirmeye başladı. Üretim sektörünün 3 Boyutlu Yazıcıların getireceği makinalaşmaya karşı alternatiflerini üretmesi gerek.

Görsellik hala artan önemini koruyor. Youtube videoları, işletmeler tekelinde farklı kullanım alanları oluşturacak. Pinterest ve Instagram gibi tüketici deneyimini eğlenceli hale getiren platformlar daha da interaktif hale gelecek. ‘’How to’’ videoları değer kazanacak.

IBM’in Teknoloji Trendleri Raporu’na göre küçük işletmelerin %75’i, yatırımlarını büyük veri analizine ayırmış durumdalar. Büyük verinin herhangi bir çalışan tarafından analiz edilebilecek hale gelmesi bu alanda kullanıcı dostu gelişmelerin olacağının bir göstergesi.

How Is Entrepreneurship Evolving?

When the Turkish Entrepreneurial indexes are examined, it is observed that the early term entrepreneurial activity is at 12% compared to 6% in 2008. This means 12 out of every 100 people have either been planning on becoming involved in early stage entrepreneurial activity or they already have during the last 12 months. When the category averages in GEM Turkey results are compared with other countries averages, the positive outlook in the perception of entrepreneurial opportunity is one of Turkey’s strengths, however, the entrepreneurial capacity still needs to be improved.

Here are some other entrepreneurial facts about Turkey:

In all the countries business failure rates are higher for the services industry than for the manufacturing industry. In addition, business failure rates increase during global recession periods and small businesses, which have one to four employees, have the highest business failure rates.

In Turkey, the percentage of women amongst entrepreneur employers is 1% and it is 13% amongst the self-employed.

The biggest players in the venture fund investors arena are China, Brazil, and Turkey.

Even though slowing down of global economical growth rates keep cutting down on the opportunities for new ventures, Turkey is still a medium scale market. It has a growing economy as well as a large and young population. The consumer demand is vigorous… This leads to important factors which encourage entrepreneurship. Russia’s trade relations and Asia’s rise in the West are all indicators of Turkey’s future importance…

So, what are the global category trends? Which sectors are becoming more important in terms of entrepreneurship?

It is expected that the most heavily invested categories will be virtual reality, business software design, hardware to interpret big data, digital health, online marketplaces, virtual currencies, fundings, and insurance.

With the technological advancements, the essential area will be “Security”. Mobile and Cloud are necessities for businesses that deal with Big Data, yet there are still concerns about data security. There is still room for growth for this. The need for new-generation user-friendly security solutions will grow.

Even though 3D Printing is still in its initial stage in Turkey, it will automatize several sectors. Small businesses now have the financial capacity to reach the 3D world. The manufacturing industry has to develop its own alternatives to compete with the automation that the 3D printers introduce into the game.

Visuality is still important. YouTube videos will have different usage areas under the monopoly of businesses. Platforms, such as Pinterest and Instagram, which make customer experience more fun, will become even more interactive. “How to” videos will become valuable.

According to IBM’s Technology Trends report, 75% of small businesses invest in big data analytics. The fact that big data can be analyzed by a random employee is an indicator that there will be user friendly advancements in this field.