3 Mart 2013 Pazar

Türkiye’de Girişimci Olmak


For English Please Click


Türkiye’de girişimcilik konusuna baktığımızda gördüğümüz büyük resim çok da iyimser sayılmaz.

Türkiye’de her 12 girişimden sadece biri ayakta kalıyor.

Ekonomik büyüme hızında dünya çapında görülen yavaşlama, yeni girişimlerin önündeki fırsatları azaltmaya devam ediyor.

Ancak Türkiye gelişmekte olan bir ekonomi ve nüfusu büyük ve genç. Dolayısıyla tüketici talebi de hareketli. Bunlar girişimciliği teşvik eden çok önemli faktörler.

GEM (Global Girişimcilik Monitörü), bize Türkiye’de dinamik bir gelişim sürecinin başladığına dair veriler sağlıyor. Araştırmalara göre, Türkiye’deki yetişkin nüfusun %4’ü aktif olarak yeni bir iş kurma çabasında (yeni doğan girişimciler); %5’i, 3 ila 42 ay önce kurulmuş bir işin sahibi/yöneticisiydi (yeni işler).

Ancak Türkiye’nin TEA oranı (Toplam Girişimcilik Aktivitesi) %9 civarında. Bu oran aynı gelir aralığında bulunan ülkelere göre (Brezilya %17,5, Meksika %10,5, Arjantin %14,5) daha düşük ve verimlilik odaklı ülkelerle (%12) karşılaştırıldığında ortalamanın da altında.

Türkiye’nin girişimcilik verilerini detaylı incelediğimizde, erken dönem girişimcilik aktivitesi %9. Yani Türkiye’deki her 100 yetişkinden dokuzu girişimci.

Bu girişimcilik havuzunun %60’ı fırsat girişimcilerinden ve %40’ı gereklilik girişimcilerinden oluşuyor.
Fırsat girişimcilerinde bir artış görülmüş olmasına rağmen, bu artış verimlilik odaklı ülkelere göre oldukça düşük (%7,81). Türkiye, 24 verimlilik odaklı ülke arasında 17. sırada.

Girişimcilik tüm dünyada baskı altında. Türkiye’deki girişimcilik aktivitesi, hali hazırdaki olumsuz ekonomik şartlara rağmen göreceli olarak şu ana kadar iyi dayandı. Kısa vadede, kamu düzenleme politikası ve yeni girişimlerin finanse edilmesi önemli katkılarda bulundu. Ancak uzun vadede, eğitim sistemi yoluyla girişimcilik bilincini artırmak temel bir memleket meselesi haline dönmelidir.
Türkiye’nin demografik girişimcilik verilerini detaylı olarak incelediğimizde, erkek girişimcilerin egemen olduğu bir toplumda yaşadığımız görülüyor.

Türkiye’de cinsiyetler arasındaki en büyük fark, olgunlaşmış bir işe sahip her bir kadına karşılık beş erkek oranıyla yaşanıyor. Girişimciliğin sahip olduğu özelliklerin durumu zorlaştırması ve kadının yasal durumu bu konuda cinsiyetler arasındaki farkı biraz daha açıyor. Kadınları girişimcilik alanında iş gücüne katmak için Türk Kadın Girişimcilik dernekleri ve girişimcilik programları desteğiyle dünyadan girişimciler Türkiye’ye geliyor ve fikir teatilerinde bulunuluyor. Çünkü ilerleyen günlerde özellikle moda, sanat, sinema, medya ve internet gibi alanlarda kadın bakış açısından ihtiyaçların belirlenmesine, hem göze hitap eden hem de bayan müşterileri daha çok tatmin etmeye yönelik somut iş modelleri geliştirilmesine büyük ihtiyaç var.

Başarılı Girişimcinin Altı Özelliği

1. Girişimci ‘teknoloji’ kokusunu alır.

Girişimci, yeni bir teknolojiyi herkesten önce bulan, özümseyen ve kullanma becerisini gösterendir; farklı işler yaparak öne geçer. Bazı insanlar teknoloji yönetimi eğilimli olduklarından, bu konuda koku alır, önce davranmanın avantajını çıkarır.

2. Girişimcinin her zaman canlı kalan duygusu ‘merak’tır.

Girişimci insanın en önemli özelliği, merakı peşinde koşarak, ortalama insanın görmediğini yakalamayı becermesidir. Var olmayan bir ihtiyaçtan, ihtiyaç doğurabilen kişidir. Girişimci sadece ‘bakmaz’ aynı zamanda “görür’.

3. Girişimcinin ‘beslenme saatleri’ vardır.

Girişimci bir insanda sürekli olarak “yeniliklere“ ulaşma yeteneği vardır. O nedenle dünyadaki trendleri yakından takip eder ve yeni iş modellerini kendi çevresine nasıl adapte edeceğini öngörebilir. Yeni fikirler üretir. Fikirleri “projeye“ dönüştürür. Projelerinde “zenginlik“ üreterek insanların yaşamını kolaylaştırır.

4. Girişimciler bir nevi ‘stratejisttir’.

Strateji, farklı yolu bulmaktır. Girişimci, aynı kulvardaki markalardan kendini farklı kılabilmek adına bir  “ekonomik değer“ yaratır ve bunu stratejik yollarla ve inovasyonlarla besler.

5. Girişimci için ‘risk’ yoktur.

Türkiye gibi inişli çıkışlı bir ekonomide, her zaman kriz faktörü oluşabileceğinden, girişimciler işlerin kötü gittiği anlarda bile yılmadan kriz yönetimi yaparak ayakta kalmayı başarabilmelidir. O nedenle, girişimci ‘inisiyatif’ kullanır, ‘risk’ üstlenir,  yanılabilme hakkını kullanır, yeniden üretme becerisine sahiptir. Bir kişi kendi işini kurduğunda ve yönetmeye başladığında, riskler görmez; sadece kontrol altına alıp kendi avantajına kullanabileceği faktörler görür.

6. Girişimci şirketinin ‘her elemanı’dır.

Girişimci, kendi işinin patronu olmakla beraber işini gerçekleştirirken hem çalışan hem işveren olmak zorundadır. Hem iyi bir çalışan, hem iyi bir yönetici, hem iyi bir patron olmalıdır. Gerektiğinde operasyonu da yüklenmeli, sorunlar karşısında çözümcü olabilmelidir.

7. Girişimci ‘pozitiftir.’ 

Girişimci, kendi yetkinlikleri gereği olmazı söylemeye değil de olmazı olura çevirmeye yakındır. Başarılı bir girişimci kuşkusuz her şeyi pembe gözle gören aşırı iyimser olmayacaktır ama her günkü belirsizliğe göğüs gerebilmek adına ‘pozitif düşünce üreten’ bir insan olmak zorundadır.

Being An Entrepreneur In Turkey


The big picture is not seen optimistic when Turkey’s entrepreneurship data is analyzed.

Only one of twelve entrepreneurs survive.

The worldwide slowdown in economic growth rates has provoked a dwindling of opportunities for new enterprises.

However, Turkey is a growing economy, has a large and youthful population and buoyant consumer demand, all of which are the important factors that encourage entrepreneurship.

GEM (Global Entrepreneurship Monitor) provides some evidence that a dynamic growth process in Turkey has started. According to research, 3.69% of the adult population in Turkey was actively trying to start a business (nascent entrepreneurs); 5.05% were owner-managers of a business that was 3-42 months old (new businesses).

However, the TEA (Total Entrepreneurial Activity) rate of Turkey (8.6%) is lower than for countries falling in the same income range as Turkey (Brazil 17.5%, Mexico 10.5 %, Argentina 14.5%), and lower than average compared with the efficiency-driven countries (11.7 %).

When Turkey’s entrepreneurship data are revised, the level of early stage entrepreneurship activity is 9%, which means that about 9 out of every 100 adults in Turkey are entrepreneurs.

The entrepreneurial pool was made up of about 60% opportunity-entrepreneurs and 40% necessity-entrepreneurs.

Although there has been an increase in opportunity-entrepreneurs, this rate is well below the average of the efficiency-driven countries (7.81%) and 17th out of the 24 efficiency driven countries.

Entrepreneurship across the world is under pressure. Entrepreneurial activity in Turkey has endured relatively well despite the present unfavorable economic conditions. In the short run, government regulation policy and the financing of new businesses are important policy objectives. In the long run, raising entrepreneurial awareness through the educational system should be a fundamental concern.

Turkey showed the greatest difference in gender for established business ownership, with a rate of one woman to five men owning matured companies.

The legal position of women creates a wider difference between genders in this area. To support entrepreneurship activities, opinion leaders come to Turkey from all over the world and consultations are being implemented with the support of Turkish Women Entrepreneurship Organizations and entrepreneurship programs.

Oncoming days bring a big necessity to establish a women point of view related to fashion, art, movie, media and internet sectors in order to build tangible and pleasing business models that satisfy especially female consumers.

Six Features Of A Successful Entrepreneur

1. Eureka! Technology

Entrepreneur is the one who meets technology before anyone does who absorbs it and shows the ability to use it. Some people take the advantage of behaving first, because of their tendency for technology using.

2. Long live curiosity

Entrepreneur’s most important characteristics are the ability to catch the thing with his curiosity, which a common person can’t do. Entrepreneur is the one who creates a need with non-existing necessity as well. Entrepreneur does not just “look” also “sees”.

3. “Feeding times“ - three times a day

Entrepreneur has the ability to reach the “novelties” at all times. S/he follows all the trends all over the world and foresees the new business models and how to adopt them to his circles. Entrepreneur creates new ideas, turns them into “projects”. Entrepreneur makes people’s life easier with creating richness in his projects.

4. Entrepreneurs are strategists

Strategy is to find the different path and way. Entrepreneur creates an “economic value” for differing itself from other brands in the same lane and feeds it with strategic ideas and innovations.

5. There is no risk

Entrepreneur should success to remain standing by doing crisis management especially in the tough fast-changing economic conditions of Turkey. Thus, entrepreneur should use “initiative” all the time and not to fear of being mistaken. When the person establishes his own business and starts managing it, he doesn’t see any risk related; he just sees the factors which he can take under control and use for his own advantage.

6. Entrepreneur; as a  ‘every day man’ of his own firm

Entrepreneurs are supposed to be both the working staff and the employer, besides being the boss of the new business. He must be a good manager, good employee and also a good boss. He must shoulder the day to day operation and solve problems when necessary.

7. Optimism is the motto

Entrepreneur’s tendency is making impossible a reality. A successful entrepreneur can’t be the person who sees everything with pink glasses, but he must be the kind of a person who “produces positive ideas” for handling